Uvjeti i efekti interesa za studij i motivacije za učenje motivi za izbor studija i motivacijski regulacijski stilovi kod hrvatskih i njemačkih studenataReportar como inadecuado
Uvjeti i efekti interesa za studij i motivacije za učenje motivi za izbor studija i motivacijski regulacijski stilovi kod hrvatskih i njemačkih studenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.1 No.2 December 2004. -

U radu su priopćeni rezultati empirijskog istraživanja uvjeta i efekata interesa za studij i motivacije za učenje motivi za izbor studija i motivacijski regulativni stilovi kod hrvatskih i njemačkih studenata. Subjekti 489 istraživanja bili su studenti različitih studijskih grupa Filozofskog fakulteta u Zadru i studenti 261 različitih studijskih grupa na Sveučilištu Bundeswehra u Münchenu. Teorijski okviri istraživanja su motivacijska teorija samoodređenja SDT autora Decija i Ryana i münchenska teorija interesa autora Krappa, Schiefelea, Prenzela i model ličnosti Big Five, autora Goldberga. Teorijske pretpostavke navedenih teorija posjeduju valjanost i na hrvatskim i na njemačkim sveučilištima. Utvrđene su bitne razlike između dva uzorka ispitanika i glede strukture i izraženosti motivacije za učenje i interesa za studij i glede osobitog odnosa između uvjeta motiva izbora studija i opažene okoline za učenje i mogućih učinaka izbjegavanje napora, sklonost prekidu studija, zadovoljstvo studijem interesa za studij i motivacije za učenje. Utvrđene su bitne razlike u izraženosti motivacije za učenje i interesa za studij kod hrvatskih i njemačkih studenata glede spola ispitanika i godine studija. Autori situiraju rezultate istraživanja u kontekst kulturološke valjanosti pedagoško-psiholoških teorija interesa i intrinzične motivacije, kao i u širi kontekst mogućnosti poboljšavanja kvalitete visokoškolske nastave na sveučilištima u Europi kao zajedničkom kulturalno-pedagoškom okružju.

intrinzična motivacija; regulacijski stilovi motivacije; interes za studij; napuštanje i prekid studija; komparativno istraživanje; kvaliteta visokoškolske nastave i okružja na sveučilištima; Bolonjska deklaracijaAutor: Marko Palekčić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju Florian Müller - ; Sveučilište Bundesweh

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados