Implicitni oblik u humorističkim izričajimaReportar como inadecuado
Implicitni oblik u humorističkim izričajima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No.4 January 2011. -

Nakon predstavljanja nekih od najznačajnijih teoretskih modela humora, rad nudi pragmalingvističku i sociopragmatičku analizu humorističnih izričaja. Navode se pragmatičke strategije i jezično-stilistički postupci koji tvore humoristične efekte uslijed nepoštivanja konverzacijskih maksima, koje je Grice postavio unutar Principa kooperacije, i ukazuje se na značajnost koteksta i konteksta. Postavke Teorije relevantnosti Theory of Relevance i Načela uljudnosti politeness služe kao vodilje za tumačenje pretpostavki i konverzacijskih implikatura.

pragmalingvistička analiza; humoristični izričaji; konverzacijske implikature; jezično-stilistički postupci; Načelo uljudnosti; pragmatičke strategije; Teorija relevantnostiAutor: Rita Scotti Jurić - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska Nada Poropat - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados