BIBLIOGRAFSKI PREGLED TISKANIH DJELA I RUKOPISA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA TE RADOVA O NJEGOVOM ŽIVOTU I RADUReportar como inadecuado
BIBLIOGRAFSKI PREGLED TISKANIH DJELA I RUKOPISA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA TE RADOVA O NJEGOVOM ŽIVOTU I RADU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.14-15 December 2004. -

U radu su predstavljene subjektivna i objektivna, autorska bibliografija Ivana Krstitelja Lalanguea. Subjektivna obuhvaća pregled Laiangueovih tiskanih djela i rukopisa, a objektivna donosi prikaz radova o Lalangueovom životu i radu. Prvi prikaz četiriju tiskanih

Laiangueovih djela uvrstio je u svoju Bibliografiu hrvatsku već I. Kukuljević 1860., a iscrpni pregled s anotacijama objavio je M.D. Grmek 1955. u svojoj Hrvatskoj medicinskoj bibliografiji. Autor dosadašnjim pregledima Laiangueovih autorskih djela u svom radu dodaje naslove iz Kataloga rukopisa S. Jurića 1991. i radove koji do sada nisu uvršteni u bibliografije ih kataloge.

Objektivnom bibHografijom, pregledom radova o LaJangueovom životu i radu, obuhvaćeno je pedesetak dokumenata - članaka i prikaza, a zastupljeni su sljedeći autori:

BarleJ. 1904.; Bojničić, I. 1917; 3 priloga; Thaller, L. 1924., 1927., 1928. i 1938.; Matasović,. 1924.; Mušič, D. 1939., Pihler, L. 1939; 4priloga; Bazala, V. 1939., 1958.; Ćepulić, V. 1942.; Brlić, A.E. 1949.; Grmek, D.M. 1952., 1955., 1957., 1958., 1959., 1962., 1970.; Chloupek, D. 1953.; Metzger, M. 1955.; Piasek,

G. 1975., 1976., 1977., 1994., 1995., 1996., und 1997; Belicza, B. 1976; Dugački, V. 1976.; Hajduk, S. 1981., 1993.; Barbaric, J.; Sojat, V. 1989.; Gosti, I. 1997.; Budak, Vur 1997.; Puškadija Rihkin, T. 1998.;Jembrih,A. 1998., 1998., Fatović-Ferenčić S. 1998.; Spirić E. 1999.; Švaljug D. 1999

Autor: Vid Lončarić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados