SKICA ZA PORTRET DIJALEKTOLOGA PETRA ŠIMUNOVIĆAReportar como inadecuado
SKICA ZA PORTRET DIJALEKTOLOGA PETRA ŠIMUNOVIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

U radu se prikazuju dijalektološki radovi Petra Šimunovića objavljeni i u rukopisu, u

prvom redu oni o srednjodalmatinskim otočnim govorima i buzetskim govorima, kao i

njegovi leksikografski prinosi kroatistici i slavistici. Zaključeno je da su svi njegovi prilozi

dosad najsustavnije prikupljeni i obrađeni podatci dijalektoloških punktova koje je istraživao.

Petar Šimunović; narječja hrvatskoga jezika; srednjodalmatinski čakavski govori; buzetski dijalekt; leksikografijaAutor: Silvana Vranić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados