KARNEVAL- KARNEVALIZACIJA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990.Report as inadecuate
KARNEVAL- KARNEVALIZACIJA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

U ovom je radu prikazan Bahtinov model karnevala - pojam na temelju kojeg autorica izvodi specifičnu teoriju o karnevalizaciji književnosti. Izučavajući osnovne karnevalske kategorije autorica se posebno osvrće na problematiku grotesknog realizma i na različite oblike njegova redukcionizma te razmatra Bahtinovu koncepciju i razvoja narodno-karnevalskih svečanosti kroz stoljeća - sve do današnjih dana. Ovim se radom ujedno upozorava i na neke nedostatke Bahtinova modela, kao i na uzroke nepodudarnosti između Bahtinova i Lozičina tumačenja pojma karnevala.Author: Adriana Car -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents