OBJAŠNJAVA LI FUNKCIJA MISLI NJIHOVE SADRŽAJE ogled iz psihosemantikeReportar como inadecuado
OBJAŠNJAVA LI FUNKCIJA MISLI NJIHOVE SADRŽAJE ogled iz psihosemantike - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

U radu se razmatraju suvremeni prijedlozi za semantiku mentalnih stanja, napose tzv. interna semantika funkcionalne uloge ISFU. Iznosi se motivacija za ISFU, temeljne teze i posljedica. Glavninu rada čini kritika ISFU. Dokazuje se da nije ISFU semantika, a da je njezina ambicija da bude objašnjavalačka teorija izložena prigovoru sirkularnosti. Zaključak je da ISFU treba odbaciti.Autor: Nenad Miščević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados