ODNOSNI KONEKTOR ča-čь-što-što ako-ča U SANKTORALU HRVOJEVA MISALAReportar como inadecuado
ODNOSNI KONEKTOR ča-čь-što-što ako-ča U SANKTORALU HRVOJEVA MISALA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995. -

U članku se opisuju odnosne zamjenice u Sanktoralu Hrvojeva misala. Hrvojev se misal uzima jer je u njegovu tekstu moguće pratiti prodiranje elemenata jednog sustava u drugi na više razina; fonološkoj, morfološkoj i leksičkoj. Supostojanje elemenata crkvenoslavenskog i dijalekatnog čakavskog sustava koji pokazuju izrazi odnosnih zamjenica opisuje se na razini rečenice, ali i diskursa. Jedino je takav opis ovog teksta moguć; rečenice se ne mogu promatrati izdvojene jer se nižu prema asocijacijama u govornikovoj svijesti. Zbog toga se u opisu ovog teksta izdvajaju konektori - pokazuje se kojim se formalnim sredstvima rečenice uključuju u kontekst. Hrvojev se misal uzima i zbog njegove kritičke priređenosti - uspoređenosti s trima drugim misalima: Vatikanskim Borg. Illiricom 4, Misalom kneza Novaka i Ročkim misalom, što omogućuje promatranje odnosa jezika Hrvojeva misala i ostalih, spomenutih misala, prema konzervativnosti i podmladenosti.

Hrvojev misal; Vatikanski Borg. Illirico 4; Misal kneza Novaka; crkvenoslavenski sustav; dijalekatni čakavski sustav; diskurs; rečenica; konektori; odnosne zamjeniceAutor: Vlasta Rišner - ; Pedagoški fakultet, Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados