Proizvodnja, karakterizacija i primjena termostabilne tanaze dobivene iz gljivice Pestalotiopsis guepinii URM 7114Reportar como inadecuado




Proizvodnja, karakterizacija i primjena termostabilne tanaze dobivene iz gljivice Pestalotiopsis guepinii URM 7114 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Food Technology and Biotechnology, Vol.52 No.4 December 2014. -

Tanaza EC 3.1.1.20 je enzim koji hidrolizira esterske veze i razgrađuje taničnu kiselinu na galnu kiselinu i glukozu. Koristi se u proizvodnji hrane i pića za uklanjanje nepoželjenog učinka tanina. Svrha je ovoga rada bila ispitati mogućnost uporabe endofitskih gljivica izoliranih iz lista crne šljive Syzygium cumini l. Skeels, koje pripadaju vrsti Pestalotiopsis guepinii, u proizvodnji tanaze. Tanaza je dobivena submerznim uzgojem, uzgojem u polučvrstoj, te na čvrstoj podlozi. Najviše je tanaze 98,6 U-mL proizvedeno submerznim uzgojem. Metodom je odzivnih površina ispitan učinak pH-vrijednosti i temperature, a najbolji su uvjeti za aktivnost tanaze bili: pH-vrijednost od 6,9 i temperatura od 30 °C. Vrijednosti su kinetičkih parametara bile sljedeće: Km=7,18·10-4 mol-L i vmax=250,00 U-mL. Aktivnost je tanaze bila najveća u prisutnosti iona Ca2+ koncentracije od 5·10-3 mol-L. Osim toga, ispitan je učinak kelatora i deterdženata, te je utvrđeno da nisu inhibirali aktivnost enzima. Stabilnost je enzima ispitana simulacijom gastrointestinalne probave monogastričnih životinja. Sirovi je enzim bio vrlo stabilan u simuliranim uvjetima, te je nakon šest sati zadržao 87,3 % početne aktivnosti. Ovo istraživanje pridonosi identifikaciji mikrobioloških organizama koji proizvode tanazu, a što bi se moglo primijeniti u biotehnologiji.

endofitske gljivice; Pestalotiopsis guepinii; submerzni uzgoj; stočna hrana; tanin acilhidrolaza tanaza



Autor: Amanda Reges de Sena - ; Microbiology Laboratory, Federal Institute of Education, Science and Technology of Pernambuco, Campus Ba

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados