Modeliranje šaržne mliječno-kisele fermentacije pomoću alumosilikatnog izmjenjivača glineReportar como inadecuado
Modeliranje šaržne mliječno-kisele fermentacije pomoću alumosilikatnog izmjenjivača gline - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Food Technology and Biotechnology, Vol.52 No.4 December 2014. -

U radu je provedena šaržna fermentacija mlijeka inokuliranog mliječno-kiselim bakterijama u statičnoj kulturi, te u ultrazvučnoj kupelji provedena uz dodatak hidrotalcita gline. Ispitan je utjecaj temperature t=38-43 °C, omjera gline i mlijeka R=1-7,5 g-L te ultrazvuka ν=0 i 35 kHz na dinamiku procesa. Odabran je matematički model koji opisuje kinetiku fermentacije i procijenjuje parametre prema eksperimentalno dobivenim podacima, a odnos je između eksperimentalnih i simuliranih podataka bio dobar. Stoga je zaključeno da se model može primijeniti za predviđanje dinamike šaržne mliječno-kisele fermentacije prema vrijednostima varijabli dobivenih u ovom eksperimentu. Provedena je statistička analiza pomoću 23 faktorskog plana, da bi se primjenom eksperimentalnog i regresijskog modela utvrdio utjecaj faktora t, R i ν na kinetiku fermentacije.

anionski izmjenjivač glina; fermentacija; mliječna kiselina; maseni prijenos; modeliranje; ultrazvukAutor: Cosmin Jinescu - ; Politehnica University of Bucharest, Mechanical Engineering Department, 313 Splaiul Independenţei, RO-060042

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados