Kome je biznis odgovoran - Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012.Reportar como inadecuado
Kome je biznis odgovoran - Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja jednu od osnovnih strategija u uspostavljanju ravnoteže između ostvarivanja ekonomskih interesa, društvenog razvoja, zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa. Opredeljenje Evropske unije, jasno izraženo kroz delovanje Evropske komisije, jeste da društveno odgovorno poslovanje čini suštinski element evropskog socijalnog modela i da pozitivno doprinosi evropskoj strategiji održivog razvoja dogovorenoj u Geteburgu 2001. godine, kao i ciljevima usvojenim u Lisabonu. Od država koje ekonomski sarađuju sa Evropskom unijom ili su u procesu pristupanja evropskim integracijama, očekuje se usvajanje principa i standarda društveno odgovornog poslovanja. Prepreku unapređenju korporativnog okruženja u zemljama u tranziciji predstavlja nepoverenje između vlade, biznisa i civilnog društva kome doprinose politička nestabilnost i podeljenost koja postoji u društvu, kao i sumnjiv način formiranja privatnog sektora nakon godina rata i opšteg ekonomskog propadanja.

društveno odgovorno poslovanje; poslovna etika; smernice za društvenu odgovornostAutor: Snežana Prelević - ; Građanskopravna uža naučna oblast, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet P

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados