Brza metoda za genotipiziranje DEFB1 - 44C-G SNP-a kod brazilskih pacijenata s parodontitisomReportar como inadecuado
Brza metoda za genotipiziranje DEFB1 - 44C-G SNP-a kod brazilskih pacijenata s parodontitisom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.48 No.3 September 2014. -

Svrha: Defensini su kationski antimikrobni peptidi koji se pojavljuju u epitelnim stanicama. Imaju antimikrobna, antifungalna i antivirusna svojstva te su prirođena komponenta imunosnog odgovora. Jedna od hipoteza jest da peptidi štite usnu šupljinu. U ovom istraživanju procijenili smo polimorfizam gena DEFB1 kod dijabetičara s parodontitisom ili bez njega i rezultate usporedili sa zdravom kontrolnom skupinom. Materijali i metode: Koristili smo se testom Hairpin-Shaped Primer HP kako bismo istražili rasprostranjenost - 44 C-G SNP-a rsl1800972 u 119 uzoraka ljudske DNK dobivene od dijabetičara i zdravih pacijenata. Rezultati: Rezultati su pokazali da između grupa nema razlika u rasprostranjenosti, te da je kod dijabetičara s parodontitisom češći homozigotni mutant. Zaključak: Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se otkrila uloga polimorfizma DEFB1 kod dijabetičara s parodontitisom te utjecaj peptida na parodontne patogene.

defenzini; kationski antimikrobni peptidi; DEFB1 bjelančevina, humana; epitelne stanice; dijabetes, komplikacije; parodontitisAutor: Renata Cimões - ; Federalno sveučilište Pernambuco, Recife, Brazil Rafael Rafael Amorim Cavalcanti de Siqueira - ; Federalno s

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados