Osposobljenost studenata nastavničkih studija za rad s djecom s govornim teškoćama u redovitoj nastaviReportar como inadecuado
Osposobljenost studenata nastavničkih studija za rad s djecom s govornim teškoćama u redovitoj nastavi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.10 No.1 May 2013. -

U suvremenoj pedagogiji zagovara se integracija djece s posebnim potrebama kao pretpostavka njihove uspješnije socijalizacije koja za cilj ima osposobljavanje za život djece s posebnim potrebama. Rad budućih nastavnika stoga će zasigurno uključivati i rad s djecom s posebnim potrebama, za koji bi nastavnici po završetku studija trebali biti osposobljeni, što pretpostavlja i njihove pozitivne stavove prema integraciji djece s posebnim potrebama u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Ovim se radom željelo ispitati samoprocjenu osposobljenosti studenata nastavničkih studija za budući rad s djecom s posebnim potrebama, i to s djecom s govornim poremećajima u redovitoj nastavi. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlikuju li se studenti nastavničkih studija na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu u samoprocjeni osposobljenosti za rad s djecom s govornim teškoćama te u stavovima o njihovoj integraciji s obzirom na odabrani studij, s obzirom na to da određeni nastavnički studiji u svojim programima nemaju kolegije koji se odnose na pedagogiju djece s posebnim potrebama. Istraživanje je pokazalo kako je samoprocjena razine osposobljenosti za budući rad s djecom s govornim teškoćama značajno viša u studenata koji su pohađali kolegije o radu s djecom s posebnim potrebama u odnosu prema studentima koji nisu imali prilike pohađati kolegije te tematike. Nadalje, studenti općenito uočavaju više prednosti nego nedostataka integracije djece s govornim teškoćama te nije utvrđena statistički značajna razlika u stavovima studenata s obzirom na odabrani studij. Dobiveni rezultati upućuju na važnost i nužnost osposobljavanja budućih nastavnika za rad s djecom s govornim teškoćama počevši od uvođenja kolegija o djeci s posebnim potrebama na sve nastavničke studije.

govorne teškoće; integracija djece s posebnim potrebama; samoprocjena osposobljenosti; stavovi prema integracijiAutor: Tonća Jukić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za pedagogiju Marijana Elez - ; Osnovna škola Ravne njive,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados