Antropološko-kristološki temelji morala Drugoga vatikanskog koncilaReport as inadecuate
Antropološko-kristološki temelji morala Drugoga vatikanskog koncila - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.49 No.2 August 2014. -

Članak govori o zaokretu morala Drugoga vatikanskog sabora prema antropološko-kristološkim temeljima. Podijeljen je u tri dijela. U prvoj točki ukratko je prikazana antropologija morala posttridentskog i pretkoncilskog razdoblja. Nakon Tridentskog koncila, naime, naglasak je bio stavljen na određivanje onoga što je grijeh, a grešnik je promatran kao -slučaj- koji je ispovjednik trebao riješiti. Kao reakcija na ovakav manualistički moral, u pretkoncilskom razdoblju pojavljuju se različite struje obnove morala pokušavajući što više ući u situaciju konkretnog čovjeka. Druga točka govori o pripremi sheme za izradu dokumenta o moralu i razlogu njezina odbijanja, kao i o smjernicama obnove moralne teologije koju Drugi vatikanski koncil donosi. Treća točka pobliže objašnjava usku poveznicu antropologije i kristologije, kao i važnost te stvarnosti za opći i kršćanski moral.

moral; antropologija; Drugi vatikanski koncil; čovjek; KristAuthor: MIrjana Pinezić - ; KBF u Zagrebu, Teologija u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents