Metabolička nuspojava antikonvulziva - prikaz bolesniceReportar como inadecuado
Metabolička nuspojava antikonvulziva - prikaz bolesnice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Reumatizam, Vol.55 No.1 July 2008. -

Osteomalacija je metabolička bolest odraslih kod koje je poremećena mineralizacija organskog matriksa kosti. Vezana je uz različite poremećaje metabolizma vitamina D, a može se javiti i kod primjene antikonvulzivnih lijekova. Antikonvulzivi ubrzavaju katabolizam vitamina D induciranjem mikrosomskih enzima jetre, smanjuju bubrežnu hidroksilaciju vitamina D, imaju direktan učinak na gastrointestinalnu apsorpciju kalcija i s tim na remodelaciju kosti neovisnu o metabolizmu vitamina D. U radu je prikazana bolesnica u koje je dugotrajna politerapija antikonvulzivima prouzročila osteomalaciju i nepokretnost. Ova nuspojava poznata je u kliničkoj praksi više od trideset godine, ali nema jasnih smjernica za praćenje osteomalacije kao i za primjenu vitamina D i kalcija u bolesnika liječenih antikonvulzivnom terapijom.

antikonvulzivi; nuspojava; osteomalacijaAutor: Dušanka Martinović Kaliterna - ; Odsjek za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolni

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados