PRIMJENA RACIONALNOG POSLOVANJA U PRODAJNOJ TVRTKIReportar como inadecuado
PRIMJENA RACIONALNOG POSLOVANJA U PRODAJNOJ TVRTKI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.8 No.1 June 2014. -

Racionalno poslovanja naglašava minimiziranje količine resursa koji se koriste u raznim aktivnostima kompanije i uključuje identificiranje i eliminiranje aktivnosti koje ne donose vrijednost. Filozofija racionalnog poslovanja uključuje načela i praksu smanjivanja troškova uklanjanjem -otpada- i pojednostavljenjem svih aktivnosti kompanije. Postoji sedam vrsta tradicionalnih otpada u aktivnostima kompanije i više od desetak alata za njihovo uklanjanje. U postizanju filozofi je racionalnog poslovanja pet je glavnih koraka koji označuju životni ciklus racionalne proizvodnje. Racionalno poslovanje i filozofi ja racionalnog poslovanja omogućuju kompanijama da budu bolje, brže, njihovi proizvodi i-ili usluge jeftinije, a one same privlačnije kupcima. Tranzicija, prema racionalnom poslovanju, nije jednostavna i jednokratna nego je to neprekidno djelovanje prema usavršavanju poslovanja kompanije. Rad se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu promatra se racionalno poslovanje definicija, teorijski okvir i alati racionalnog poslovanja, a u drugom dijelu se daje primjer primjene racionalnog poslovanja u Republici Hrvatskoj u prodajnoj tvrtki i njegov utjecaj povećanja učinkovitosti poslovanja.

racionalna proizvodnja; operativni menadžment; otpad; alati racionalne proizvodnjeAutor: Predrag Dotlić - ; Centar za poduzetništvo Osijek Aleksandar Erceg - ; Saponia d.d., Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados