Povezanost samopoštovanja s prehrambenim navikama, uhranjenošću, sportom, spolom i dobi u riječkih adolescenataReportar como inadecuado
Povezanost samopoštovanja s prehrambenim navikama, uhranjenošću, sportom, spolom i dobi u riječkih adolescenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.44 No.1-2 June 2014. -

Cilj: Utvrditi povezanosti uhranjenosti i prehrambenih navika studenata i srednjoškolaca, ovisno o dobi i spolu, te vezu sa samopoštovanjem, zadovoljstvom izgledom i tjelesnom aktivnošću. Ispitanici i metode:

Istraživanje je provedeno u Rijeci 2011.-2012. godine na uzorku od 248 studenata 151 mladić i 97 djevojaka, prosječne dobi od 20 godina i 164 srednjoškolca 120 mladića i 44 djevojke u dobi od šesnaest godina. Uhranjenost ispitanika procjenjivana je na osnovi BMI kg-m2 i odgovarajućih percentilnih krivulja.

Anketni list je sadržavao pitanja o prehrambenim navikama, bavljenju sportom, zadovoljstvu vlastitim izgledom i načinu na koji se on mijenja te ljestvicu samopoštovanja. Rezultati: Utvrđeno je da se naši ispitanici uglavnom nepravilno hrane. Među srednjoškolcima je 17,1% pretilih, a među studentima 10,2%.

Mnogo je više pretilih mladića nego djevojaka, ali broj pretilih mladića pada zajedno s njihovom dobi. Može

se vidjeti da su srednjoškolci tri puta nezadovoljniji svojim izgledom u odnosu na studente, a ta razlika je izraženije vidljiva u skupini djevojaka. Želeći poboljšati svoj izgled srednjoškolci u odnosu na studente 2,5 puta češće koriste dijetu, dok studenti u odnosu na srednjoškolce 1,6 puta češće kombiniraju tjelesnu aktivnost i promjene u prehrani. Zaključak: Na temelju uočenih rezultata nameće se potreba intenziviranja zdravstveno-odgojnih aktivnosti. Stoga je, zajedno s postojećim programom -Debljina je bolest – hrana može biti lijek-, započela s radom ambulanta specijalizirana za prevenciju poremećaja u prehrani, u sklopu Centra za mlade – savjetovalište otvorenih vrata.

adolescenti; prehrambene navike; samopoštovanje; sport; školska i sveučilišna medicina; uhranjenostAutor: Tatjana Čulina - ; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Odjel školske i sveučilišne medicine, Rije

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados