Jalžabet između prošlosti i budućnostiReport as inadecuate
Jalžabet između prošlosti i budućnosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociology and Space, No.103-104 January 1989. -

U ovoj studiji su prikazani rezultati dva istraživanja društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa u životu stanovnika naselja Jalžabet.Osnovna ispitivanja i obradu prikupljenog materijala timovi su završili potkraj godine 1962, a dopunska istraživanja su nastavljena sve do 1965.Ponovljeno istraživanje u razdoblju od 1982—1985. imalo je isti cilj kao i prethodno. Polazeći od rezultata istraživanja razvoja Jalžabeta od godine 1842. do godine 1962. željelo se utvrditi i analizirati društveno-ekonomske i socijalne promjene za razdoblje od 1962—1982. U okviru tog globalnog zadatka težište istraživanja usmjereno je na promjene u društvenim odnosima, agrarnoj strukturi, strukturi proizvodnje, strukturi populacije, zatim na mijenjanje vlasničkog odnosa i vlasničkog mentaliteta prema zemlji, mijenjanje socijalne strukture i proces izgradnje novih društvenih odnosa u sistemu društvenog samoupravljanja i neposredne socijalističke demokracije u mjesnoj zajednici.U razdoblju do godine 1945, stanovništvo sela Jalžabet prolazilo je kroz etapu kasnog feudalizma i s puno feudalnih ostataka, kroz etapu kapitalizma.Feudalni sistem ujedinio je u feudalcu pravo upravljanja zemljom feudom i vlast nad kmetovima. Kmetovi su na obrađivanju za svoju egzistenciju imali dio feudalčeve zemlje koja se zvala selište. Uživanje kmetovi su plaćali rentom u radnoj snazi i naturi u kasnijem feudalizmu i u novcu i svojom podložnošću feudalcu u svakom pogledu.Na selištima kmetovi su živjeli u kućnim zadrugama, veći broj porodica zajedno. Takva organizacija zadruge odgovarala je naturalnoj proizvodnji, vrlo niskoj produktivnosti rada i općem siromaštvu.Nakon ukinuća kmetskih odnosa, makar i djelomično, počeo je prodirati novac u odnose jalžabetskih seljaka. Naglo su se stvarala inokosna porodična gospodarstva, što je dovodilo do raspada kućnih zadruga. Proces diferencijacije i raslojavanja seljaštva tekao je brzo.Na ekonomsko stanje i odnose u poslijeratnom Jalžabetu, a naročito od 1962. do 1982, imali su odraza brojni faktori, među kojima su agrarna reforma, utjecaj industrijalizacije na ekonomski položaj i odnose stanovništva Jalžabeta, mogućnosti prodaje, odnosno povećana potražnja poljoprivrednih proizvoda, tehnička d agrotehnička sredstva, privredne organizacije u naselju i drugo.Broj poljoprivrednih gospodarstava u razdoblju od 140 godina od raspadanja kućnih zadruga i formiranja katastarske općine do 1981. godine povećavao se za šest puta, a broj stanovnika za 2,3 puta. To povećanje gospodarstava je u prvom redu rezultat cijepanja, dioba i formiranja novih porodičnih gospodarstava. Agrarnom reformom likvidiran je posjed vlastelinstva i crkve.Do oslobođenja nerješivi problemi prenapučenosti Jalžabeta počeli su se rješavati industrijalizacijom Jugoslavije. Industrijalizacija se održavala u Jalžabetu 1 na mogućnost zaposlenja viška radne snage izvan poljoprivrede; 2 na znatno proširenje mogućnosti prodaje poljoprivrednih proizvoda i 3 na tehničku i tehnološku revoluciju i promjene u načinu proizvodnje.Podaci popisa individualnih seljačkih gospodarstava godine 1960. pokazuju da na porodičnim gospodarstvima radi 439 muškaraca i žena, 82 osobe su stalno, a 15 povremeno zaposlene izvan poljoprivrede. U godini 1981. radi 348 osoba, od čega su 234 žene i 114 muškaraca na gospodarstvima. Istovremeno izvan poljoprivrede zaposlene su 204 osobe. U godini 1985. taj je broj povećan.Novi društveno-ekonomski odnosi u privređivanju uvjetovali su novi tip gospodarstva u Jalžabetu, tzv. mješovito gospodarstvo u kojem porodice žive od prihoda iz dva izvora: od poljoprivrede i od rada izvan poljoprivrede. Od ukupno 218 gospodarstava 2-3 čine mješovita gospodarstva.U času ispitivanja 1981. godine u selu postoje 64 traktora i svega pet konja. Traktori su ekipirani gotovo svim priključnim pomoćnim strojevima. U posljednjih 20 godina u potpunosti se izmijenila struktura poljoprivrednih oruđa.U godini 1945. u Jalžabetu je postojala osnovna škola sa četiri razreda i četiri učitelja; u školskoj godini 1956-57. Jalžabet već ima osmogodišnju školu sa 10 učitelja i nastavnika; 1981. godine škola ima 17 nastavnika. Škola se ističe izvannastavnim aktivnostima u kojima sudjeluje velik broj omladine i nastavnika.Svi stanovnici Jalžabeta su socijalno i zdravstveno osigurani. Zdravstveni izvještaji govore o smanjenju bolesti koje su ranije bile rezultat neishranjenosti, nehigijenskog življenja i premalog zdravstvenog prosvjećivanja.Danas socijalno ugroženih u Jalžabetu nema.U vrijeme ispitivanja godine 1961. bilo je u Jalžabetu 226 stambenih kuća sa 226 porodičnih domaćinstava. U godini 1981. u Jalžabetu je bilo 218 stambenih zgrada. Svako domaćinstvo ima, u pravilu, svoju stambenu zgradu sa, u prosjeku, više od tri sobe. Veličina stambenog prostora po osobi se kreće čak do 25 m2. Od 218 stambenih zgrada 134 imaju vodovod, kanalizaciju i električnu struju, 101 imaju kupaonice i WC.U razvitku porodičnih odnosa u razdoblju između 1961. do 1981. godine ima zapaženih promjena. Od pretežno autarhične poljoprivredne porodice, u kojoj većina članova živi od poljoprivrede, u posljednjih 25 godina prevladala je mješovita porodica, u kojoj žive radnici, zanatlije, službenici, đaci, studenti i poljoprivrednici u isto vrijeme. Nema predenja, tkanja, čehanja perja itd. Ukućani nose industrijsku odjeću. Značajno je da su mnogi mladi bračni parovi otišli u grad, ali neki od njih su se i vratili da nastave porodični život u Jalžabetu.U ispitivanju aspiracija omladine u Jalžabetu, na pitanje o budućem zanimanju, niti jedan ispitanik nije se želio baviti samo poljoprivredom.Rezultati ovih istraživanja nam omogućuju da, između ostalog, analiziramo razvoj sela od klasičnog do mješovitog i urbaniziranog naselja te tipove čisto seljačkog i mješovitog gospodarstva, da damo neke odgovore na pitanja kakvo je mjesto i uloga seljaštva u suvremenim socijalnim uvjetima, kao i da utvrdimo mjesto i ulogu urbaniziranog sela u daljnjem razvoju socijalističkog samoupravnog društva.Ovo istraživanje, pored ostalog, je i primjer longitudinalnog i multiđiscipli- narnog istraživanja, u kome više istraživača obrađuje pojedine segmente života jedne zajednice, u ovom slučaju sela Jalžabet.Author: Juraj Hrženjak - Mira Balen - Štefica Bahtijarević - Željko Baranović - Edvin Ferber - Ivo Grgić - Miroslav Kirinčić - Mi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents