Neujednačena sudska praksa u kaznenom postupku kao povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih pravaReportar como inadecuado
Neujednačena sudska praksa u kaznenom postupku kao povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.64 No.1 February 2014. -

Autor u radu analizira judikaturu Europskog suda za ljudska prava o utjecaju koji mogu ostvariti neujednačena sudska tumačenja u kaznenom postupku. Prema stajalištima ESLJP-a neujednačena tumačenja propisa mogu biti povreda pravičnosti postupka jer narušavaju pravnu sigurnost, povređuju načelo vladavine prava i mogu dovoditi do arbitrarnosti postupka, a osim toga mogu biti i povreda zakonitosti zahvata u okviru pojedinih konvencijskih odredbi. Ujednačenost sudskih tumačenja potrebna je neovisno o vrsti izvora prava u pojedinoj državi presedanski ili statutarni oblik. Autor među odlukama pronađenim u istraživanju navodi dvije presude protiv Republike Hrvatske iz drugih grana prava Vrbica iz 2010. i Brezovec iz 2011. u kojima su utvrđene povrede konvencijskog prava zbog neujednačenog tumačenja propisa.

ujednačenost sudske prakse; Europski sud za ljudska prava; zakonitostAutor: Željko Karas - ; Visoka policijska škola u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados