Organi za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948Reportar como inadecuado
Organi za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

Agrarna reforma i kolonizacija znatno su doprinijele mijenjanju zemiljovlasničkih odnosa u korist siromašnih seljaka i državnog poljoprivrednog sektora. Na temelju proučavanja odgovarajućih zakona i propisa, istraživanja arhivskih fondova i onodobne štampe te konzultiranja literature izvršena je rekonstrukcija najvažnijih organa za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji odnosno Hrvatskoj. Utvrđene su zadaće tih organa i njihovi međuodnosi. 0 tome svjedoči i u Prilogu objavljen dopis Ministarstva kolonizacije Demokratske Federativne Jugoslavije od 10. rujna 1945. Predsjedništvu Ministarskog savjeta.Autor: Marijan Maticka - ; Filozofski fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados