Polemika između Petrića i Angeluccija u svjetlu Filoponovih Komentara MetafizikeReportar como inadecuado
Polemika između Petrića i Angeluccija u svjetlu Filoponovih Komentara Metafizike - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.39. No.2 78 March 2014. -

U Peripatetičkim raspravama 1581 Petrić samo na jednom mjestu navodi fragment iz Filoponovih Komentara Metafizike, koje je preveo i objavio 1583. godine. Taj se fragment nalazi u trećem svesku Peripatetičkih rasprava i u njemu je riječ o tome da su pitagorovci simbolički symbolice govorili o brojevima kao principima stvarī. Osim na ovom mjestu Petrić Filopona navodi i na drugim mjestima, ali tu je riječ o tekstovima koji su već prije bili poznati i koje nije objavio sâm Petrić.

No u Apologia contra calumnias Theodori Angelutii koristi Petrić sasvim kratak citat iz Filoponovih Komentara Metafizike – i to prvu rečenicu na latinskom – bez grčkog izvornika; u Apologiji naime nema grčkoga teksta. Ta rečenica glasi: »Ta rasprava naslovljena je Metafizika, ne u skladu sa stanjem stvari, nego prema redu izlaganja.« Metaphysica inscripta est tractatio haec, non secundum habitum rei, sed secundum ordinem lectionis., a povezana je s još dvama tekstovima koji govore o terminu ‘metafizika’: s Averroesovom tezom iz spisa Epitome metaphysices Et verisimile videtur, quod haec scientia nominetur metaphysica propter ordinem eius in doctrina. Est tamen prior in esse, et ideo appellatur prima philosophia. i sa završnim rečenicama Uvoda u Komentare Metafizike Tome Akvinskog Dicitur enim scientia divina sive theologia, in quantum praedictas substantias divinas considerat. Metaphyica, inquantum considerat ens et ea quae consequuntur ipsum. Haec enim transphysica inveniuntur in via resolutionis, sicut magis communia post minus communia. Dicitur autem prima philosophia inquantum primas rerum causas considerat

Ni jedan od tih tekstova nije Petrić prije objavio u Peripatetičkim raspravama. Njihovo navođenje u Petrićevoj Apologia contra calumnias Theodori Angelutii isprovocirano je odnosno potaknuto Angeluccijevom kritikom Petrićeva tumačenja naslova i predmeta Aristotelove Metafizike. Nasuprot Petrićevoj tezi da je Andronik s Roda sročio termin ‘metafizika’ te da se tzv. metafizičke knjige uopće ne odnose na jednu znanost, nego da u njima, što se tiče predmeta, vlada zbrka i nered, Angelucci je tvrdio da je naslov Metafizika Aristotelov ili bar Teofrastov i da Metafizika doduše nije jedna znanost, nego da je mudrost, ali da svakako ima svoj jedinstveni predmet.

Kako je poznato, Angelucci je odgovorio na Petrićevu Apologiju. U tom odgovoru rabi Angelucci iste Petrićeve, već spomenute navode Filopon, Averroes, Toma Akvinski o Metafizici, ali u obranu svojih vlastitih, Petriću dijametralno suprotnih teza o Metafizici.

U ovom su članku raspravljene Petrićeve i Angeluccijeve pretpostavke na temelju kojih je moguće, oslanjajući se na iste navode, braniti suprotne teze.

Frane Petrić; Teodoro Angelucci; Filopon; metafizika; Averroes; Toma AkvinskiAutor: Mihaela Girardi-Karšulin - ; Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados