Tradicijska glazba u kontekstu interkulturalnih kompetencija učiteljaReportar como inadecuado
Tradicijska glazba u kontekstu interkulturalnih kompetencija učitelja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.7 No.1 May 2010. -

Tradicijska kultura, a posebno tradicijska glazba, u multikulturalnom društvu pokreće nove smjerove u formiranju stavova i odnosa prema drugačijim kulturama. Tradicijska glazba sudjeluje u konstrukciji identiteta, po svojoj prirodi pokreće komunikaciju i interakciju, neformalnim jezikom angažira sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa prema shvaćanju, prihvaćanju, razumijevanju, poštovanju, vrednovanju, bez predrasuda prema bilo kojoj različitosti među kulturama. S ciljem istraživanja korištenja, vrednovanja i znanja o tradicijskoj glazbi, posebno tradicijskoj glazbi Istre u nastavnom procesu, provedeno je istraživanje na uzorku od 123 učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture iz 12 osnovnih škola grada Pule. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da velika većina anketiranih ima izrazito pozitivan stav prema korištenju tradicijske glazbe Istre u nastavi. Faktorskom analizom reducirali smo 21 tvrdnju iz ljestvice stavova i dobili smo četiri latentne dimenzije - faktora: prvi faktor – -razvijanje sposobnosti- označava poticanje i razvijanje učeničkoga glazbenog stvaralaštva – zauzima 32,98% ukupne varijance; drugi faktor – -poticaj znanju- odnosi se na utjecaj tradicijske glazbe na poticanje glazbenog obrazovanja i stvaralaštva – zauzima 13,95% ukupne varijance; treći faktor – -kompetencije- ističe važnost stjecanja kompetencija kroz tradicijsku glazbu – zauzima 8,13% ukupne varijance i četvrti faktor – -nedostatak znanja- opisuje koliko učiteljima nedostaje znanja iz tradicijske glazbe – zauzima 5,86% ukupne varijance. Stavovi o tradicijskoj glazbi Istre učitelja razredne nastave i učitelja glazbene kulture ne pokazuju statistički značajne razlike, te se može zaključiti da je tradicijska glazba Istre bitan element u kreiranju kurikuluma u kontekstu interkulturalnih kompetencija.

identitet; interkulturalne kompetencije; kultura; multikulturalizam; obrazovanje; tradicijska glazba Istre; učiteljAutor: Dijana Drandić - ; Pučko otvoreno učilište Pula

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados