Obrazovanja na manjinskim jezicima u Slovačkoj u društvenom političkom kontekstuReportar como inadecuado
Obrazovanja na manjinskim jezicima u Slovačkoj u društvenom političkom kontekstu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Rad je usmjeren prema obrazovanju na manjinskim jezicima u Slovačkoj, a osnova su pisani dokumenti, povijesni, enciklopedijski i statistički podaci, kao i analiza sadašnjeg stanja. U uvodu se istražuju povijesne prilike koje su utjecale na nastanak nacionalnih manjina i njihovih škola na području današnje Slovačke Republike. Položaj manjina i mogućnosti obrazovanja na manjinskim jezicima uvjetovani su društvenim političkim kontekstom. U radu se analizira stanje obrazovanja najbrojnije mađarske i rusinske manjine, kao i njemačke, romske, ukrajinske, češke, bugarske, hrvatske i poljske nacionalne manjine. U razvoju manjinskog školstva u Slovačkoj navode se specifi čnosti u okviru židovskog, bugarskog i njemačkog manjinskog školstva, kao i podaci iz Izvještaja o implementaciji Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Slovačkoj Republici. Područjem odgoja i obrazovanja i odnosa manjina prema većinskom stanovništvu i jeziku bavi se poglavlje o ulozi komunikacijskih i odgojnih aspekata u životu nacionalnih manjina.

jezici nacionalnih manjina; obrazovanje; manjinske škole; politika; SlovačkaAutor: Stanislav Benčić - ; Sveučilište Konstatina Filozofa, Nitra, Slovačka Katedra za lingvodidaktiku i interkulturne studije

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados