Interkulturalna dimenzija kurikuluma građanskog odgoja i demokratizacija obrazovanjaReport as inadecuate
Interkulturalna dimenzija kurikuluma građanskog odgoja i demokratizacija obrazovanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

U radu se polazi od stava da je interkulturalno obrazovanje ključno za razumijevanje i prihvaćanje ljudskih prava i kulturne različitosti u suvremenim društvima. Autorica u radu nastoji osvijetliti interkulturalnu dimenziju kurikuluma građanski odgoj iz perspektive ciljeva i zadataka koji potiču razvoj demokratskih vrijednosti i demokratske kulture u najširem smislu. Teorijsko-empirijsko istraživanje je usmjereno na ispitivanje nastavničke percepcije teleološke dimenzije nastave predmeta građanski odgoj koja jasno refl ektira interkulturalnost utemeljenu na načelima demokracije. Kao metoda znanstvenog istraživanja primijenjena je deskriptivna metoda, od tehnika anketiranje, a kao instrument je poslužio Upitnik za evaluaciju kurikuluma građanski odgoj. Uzorak obuhvaća 241 nastavnika u srednjim školama u Republici Srbiji, a prikupljeni podaci su obrađeni primjenom deskriptivne statistike i kanoničke diskriminativne analize. Rezultati istraživanja su pokazali da je diskriminativna funkcija ciljeva i zadataka u nastavi predmeta građanski odgoj značajna s obzirom na karakteristike nastavnika u pogledu sredine u kojoj se škola nalazi, te da nastavnici različito rangiraju i percipiraju realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka u nastavi predmeta građanski odgoj. Kao najvažniji ciljevi ističu se razvijanje tolerancije u odnosu spram različitosti drugih kultura i naroda, kao i razumijevanje kulture vlastitog naroda. Koncept interkulturalnosti u nastavi građanskog odgoja podrazumijeva dinamičan i interaktivan konstrukt u kojemu različitosti kontinuirano uspostavljaju dijalektičke relacije, što rezultira poštovanjem i tolerancijom različitosti na nekoliko razina. Zaključuje se da ključna uloga u interkulturalnom odgoju i obrazovanju, koje vodi k individualnoj i kolektivnoj akciji, toleranciji, zaštiti vlastitog identiteta i samopoštovanja, pripada nastavniku te da je nužno njegov profesionalni razvoj usmjeriti prema razvoju senzibiliteta za prepoznavanje dinamizama interkulturalnog dijaloga i razvoj demokracije.

interkulturalni dijalog; tolerancija; građanski odgoj; nastavnik; pluralizam; različitostAuthor: Olivera Gajić - ; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija Odsjek za pedagogiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents