Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetonaReportar como inadecuado
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.66 No.02. March 2014. -

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka mješavina za izradu tankoslojnih asfaltnih zastora BBTM Beton Bitumineux Tres Mince oznake BBTM 11B PmB 45-80-65. Ispitivanjima se nastojala odrediti zavisnost varijabilnog granulometrijskog sastava asfaltne mješavine na ostvarivanje fizikalno-mehaničkih svojstava uzoraka: stabilitet, krutost, gustoća, udio šupljina te ispunjenost šupljina bitumenom. Dobiveni rezultati ispitivanja pokazuju da i minimalna odstupanja u granulometrijskom sastavu mineralne mješavine imaju značajan utjecaj na svako ispitano svojstvo asfaltne mješavine.

granulometrijski sastav; fizikalno - mehanička svojstva; tankoslojni asfaltbeton BBTMAutor: Ivica Androjić - ; Osijek-Koteks d.d. Gordana Kaluđer - ; Kombel d.o.o. Filip Kaluđer - ; Ured ovlaštenog inženjera građevi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados