Odlaganje i eliminacija olova iz zubi mladih i odraslih štakoraReportar como inadecuado
Odlaganje i eliminacija olova iz zubi mladih i odraslih štakora - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

Svrha istraživanja bila je da se usporedi dinamika odlaganja i eliminacije olova iz zubi mladih i odraslih štakora trovanih olovom. Štakori su trovani olovom peroralnim putem, dodatkom olovnog acetata u vodu za piće. Koncentraciju olova u zubima određivali smo anodnom stripping voltametrijom. U prvom dijelu pokusa štakori su 30 dana za piće dobivali 2,64 mmol-L otopinu olovnog acetata. U tom razdoblju smo u šest navrata odredili koncentraciju olova u zubima. U nastavku pokusa štakori su 60 dana dobivali za piće vodovodnu vodu. Koncentraciju olova u zubima odredili smo u ovom dijelu pokusa u četiri navrata. Dobiveni rezultati pokazuju da je i akumulacija i eliminacija olova iz zubi mladih štakora brža nego iz zubi odraslih štakora.

zubi; olovo; depozicija; eliminacijaAutor: Marija Soljačić - ; Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta i Laboratorij za opću i ano-gansku kemiju i elektroanalizu Preh

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados