Razvoj instrumenata za procjenu kvalitete ustanova ranog odgoja i obrazovanjaReport as inadecuate
Razvoj instrumenata za procjenu kvalitete ustanova ranog odgoja i obrazovanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.2 November 2011. -

U radu se prikazuje geneza instrumenata za procjenu kvalitete ustanove ranog odgoja i obrazovanja: od zanemarivanja tog istraživačkog fenomena do osamdesetih godina prošlog stoljeća uslijed prevladavanja pozitivistički usmjerenih istraživanja, preko analitičkih, korelacijsko-kvantitativnih istraživanja kvalitete ustanove u devedesetim godinama prošloga stoljeća, do suvremenih, holističko-interpretativnih, kvalitativnih istraživanja. Rezistentnost istraživača na ovaj problem prekidaju zaposleni roditelji zainteresirani za kvalitetu odgoja svoje djece u institucijskim uvjetima. To se poklapa s vremenom „mirne revolucije- u razvojnoj psihologiji, kad se mijenjanjem znanstvene paradigme dijete počinje promatrati kao socijalno i kulturno biće. Tijekom razvoja instrumenata procjene kvalitete ustanove najprije se u osamdesetim godinama prošlog stoljeća identifi ciraju analitički, strukturalni i statički indikatori kvalitete prostor, oprema, materijali i igračke, broj djece na jednog odgajatelja, veličina i dobni sastav odgojne skupine, obrazovanje odgajatelja, stalnost odgajatelja u odgojnoj skupini i stručno iskustvo odgajatelja i ravnatelja i stavljaju u korelaciju s razvojnim postignućima djece. Nakon tih korelacijsko-kvantitativnih istraživanja, u devedesetim godinama prošlog stoljeća razvijaju se cjeloviti instrumenti za globalnu procjenu kvalitete ustanove, od kojih su najpoznatiji Skala za procjenu kvalitete okruženja beba i djece rane dobi ITERS i Evaluacijska skala okruženja djece rane dobi ECERS. One se, kao i drugi instrumenti, u početku upotrebljavaju u evaluativne svrhe, a s vremenom sve više postaju oruđe edukacije, refl eksije i samoevaluacije ustanova ranog odgoja i obrazovanja u interpretativno-kvalitativnim istraživanjima. Na kraju rada raspravlja se o nemogućnosti defi niranja kvalitete ustanove ranoga odgoja sagledane iz multiplih perspektiva i, u vezi s tim, o uporabi instrumenata u različitim istraživačkim modelima kvalitete ustanove ranog odgoja.

kvaliteta ustanove ranog odgoja i obrazovanja; instrumenti procjene kvalitete ranogodgoja; skala procjene kvalitete dječjeg okruženja; korelacijsko-kvantitativna istraživanja; interpretativno-kvalitativna istraživanjaAuthor: Biserka Petrović-Sočo - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents