PRAVNO UREĐENJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINAReportar como inadecuado
PRAVNO UREĐENJE LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Rijeka = Recueil des travaux de la Faculte de droit de l-Universite de Rijeka = Raccolta di scritti della Facolta di giurisprudenza dell- Universita di Rijeka = Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol.34 No.1 April 2013. -

U svom radu autorica istražuje ključne nedostatke u postojećem pravnom uređenju linijskih infrastrukturnih građevina LIG-a s gledišta prostornog planiranja, gradnje, korištenja, održavanja i upisa u javne registre. Budući da u RH ne postoji poseban propis koji bi na jedinstveni način i sustavno uredio osnovna obilježja LIG-a, kao građevina od javnog interesa, njihovo prostorno planiranje, gradnju, korištenje i održavanje te upis takvih objekata kao cjeline u javne registre, otvoren je prostor za različite interpretacije, što nedvojbeno dovodi do pravne nesigurnosti i ne pogoduje ulaganjima u gradnju i razvoj LIG-a. Problemi koji proizlaze iz postojećeg zakonskog okvira uređenja LIG-a kočnica su razvoja LIG-a, ali i jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i države kao cjeline. Vrlo komplicirani postupci i veliki broj raznih dokumenata koje investitor LIG-e mora ishoditi u postupku prostornog planiranja i gradnje LIG-e bitno utječu na ulaganja u razvoj postojećih i novih LIG-a te smanjuju mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU.

Autorica zaključuje da je potrebno posebnim zakonom sustavno urediti prostorno planiranje, gradnju, korištenje, održavanje, razvoj i upis u javne registre LIG-a kao posebne vrste građevina. Stoga, zakonom treba utvrditi osnovna obilježja svake LIG-e kao građevine od javnog interesa, sastavljene od cijevi, kabela i drugih pripadajućih elemenata koji čine jedinstvenu i nedjeljivu funkcionalnu tehničko-tehnološku cjelinu koja omogućava prijenos signala, tvari i dr. elektroničke komunikacije, struja, voda, otpadne vode, topla voda, plin, nafta i koja se kao cjelina nalazi u koridoru koji je na dijelovima većeg broja zemljišnih čestica koje mogu biti u pravnom režimu općeg dobra, vlasništvu RH, jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i drugih pravnih i fizičkih osoba. Autorica predlaže da se u zakonu o LIG-ama propiše posebni pravni režim za koridore tako da se stimulira gradnja, održavanje i razvoj LIG-a pod povoljnijim uvjetima na javnim nekretninama u odnosu na privatne nekretnine. Na privatnim nekretninama predlaže da koridori budu određeni kao ograničenje prava vlasništva radi zaštite javnog interesa gradnje LIG-a, za što investitor, odnosno vlasnik LIG-e mora platiti naknadu za ograničenje koje trpi vlasnik nekretnine. Koridor je potrebno zakonom odrediti kao poseban pravni entitet koji se proteže preko velikog broja zemljišnih čestica različitih vlasnika i u različitim pravnim režimima, a koji se utvrđuje u dokumentima prostornog uređenja i upisuje u katastar vodova. Autorica smatra da je u cilju povećanja investicija u LIG-e, čija gradnja je javni interes, potrebno: smanjiti opseg dokumentacije različitih suglasnosti kao posebnih uvjeta gradnje; tipizirati projekte i projektnu dokumentaciju i smanjiti broj dozvola za gradnju; pojednostaviti postupak ishođenja dokumenata za gradnju jer se takve građevine grade u koridorima, pa bi za njih trebala važiti identična pravna pravila i propisati poseban pravni režim uređivanja imovinskopravnih odnosa te odrediti nositelje posebnih prava u koridoru, odnosno trasama.

linijske infrastrukturne građevine; koridor; pravo puta; javne nekretnine; katastar vodovaAutor: Justina Bajt - ; T-HT

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados