Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godinaReportar como inadecuado
Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.47 No.4 December 2013. -

Svrha istraživanja: Osteoporoza i gubitak zuba zdravstveni su problemi koji pogađaju stariju populaciju, osobito žene. Oboje znatno utječe na kvalitetu života. Svrha ovog istraživanja bila je ustanoviti postoji li statistički značajna povezanost mineralnog statusa kostiju u području kuka i slabinske kralježnice s brojem zuba i KEP-indeksom kod žena u dobi iznad 45 godina. Materijali i metode: Ovo presječno istraživanje obuhvatilo je 91 ženu stariju od 45 godina. Svima su digitalno panoramski snimljene čeljusti, a tehnologijom DEXA utvrđena je mineralna gustoća slabinske kralježnice L1 – L4 i proksimalnog femura. Tijekom kliničkog pregleda usne šupljine zabilježen je zubni status. Broj zuba izračunat je s pomoću panoramske snimke. Uzorak je podijeljen u dvije skupine ovisno o vrijednostima gustoće kostiju na nalazu DEXA. Rezultati: Rezultati statističke analize pokazali su kako nije bilo značajne razlike u distribuciji ukupnog broja zuba t=-0,171, P>0,05 između dviju skupina u sklopu analiziranog uzorka. Također nije bilo statistički značajne razlike u vrijednosti KEP-indeksa i broja zdravih zuba. Statistička analiza pokazala je značajnu korelaciju između dobi i broja zuba r=-0,26; P=0,005, a korelacija između razine obrazovanja i broja zuba bila je još izrazitija. Zaključak: Na osnovi dobivenih rezultata zaključujemo da zubni status i gubitak zuba kod žena u dobi iznad 45 godina nisu povezani s mineralnom gustoćom kostiju. No potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitao utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje, s osobitim naglaskom na promjene u čeljusnim kostima.

osteoporoza; oralno zdravlje; KEP indeks; žene; presječno istraživanjeAutor: Ivana SAVIĆ PAVIČIN - orcid.org-0000-0002-5210-1765 ; Zavod za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados