JAVNI MENADŽMENT LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICEReportar como inadecuado
JAVNI MENADŽMENT LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.15 No.32 January 2014. -

Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine nakon Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma dalo je i novu dimenziju lokalnoj upravi na način da su pojedine nadležnosti lokalne uprave prenesene na više nivoe vlasti u FBiH i RS. Rezultat toga je vidljiv nesrazmjer u njihovom razvoju čak i ako pripadaju istoj administartivnoj jednici –kantonu u FBiH ili RS. Članak ima za cilj da ocjeni ulogu lokalne uprave u razvoju lokalne zajednice, u kontekstu primjene metoda javnog menadžmenta kao reformskog procesa, koji ne zavisi od političke volje vladajućih struktura, nego isključivo od personalnih kompetencija nosilaca vlasti u lokalnim zajednicama i njihovim mogućnostima da od viših nivoa vlasti, kao i drugih domaćih i međunarodnih institucija povrate benefite u svoju zajednicu. Reforma javne uprave je, generalno, političko pitanje. Međutim, nosioci vlasti na lokalnom nivou nisu sprijećeni da u sklopu svog manadata, primjenjuju nova naučna saznanja o sistemima upravljanja koja će doprinijeti efikasnosti obavljanja poslova iz nadženosti lokalne uprave, ali prije svega da doprinesu novim kvalitetnijim razvojnim programima koji će biti stimulans za pronalazak partnera čiji će glavni cilj biti ubrzan razvoj lokalne zajednice. S tim u vezi rad treba da ocjeni mogućnost prihvatanja elemenata upravljanja u tržišno orjentisanim privrednim subjektima u lokalnoj upravi, benefitima koje bi ti elementi proizveli za lokalnu zajednicu kao i otpore koji se mogu pojaviti pri implementaciji istih. Pragmatičan cilj rada je primjena postavljenih koncepata upravljanja u organima lokalne uprave, s ciljem unapređenja vođenja poslovnih procesa koji će omogućiti stanovništvu lokalne zajednice efikasnije ostvarivanje svojih prava.

javni menadžment; lokalna uprava; personalne kompetencije nosilaca vlasti; razvojAutor: Emir Operta - ; Mikrokreditna fondacija Partner, Tuzla

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados