Usmeno pjesništvo porječja Krke u knjigama velike edicije Hrvatske narodne pjesme Matice hrvatskeReportar como inadecuado
Usmeno pjesništvo porječja Krke u knjigama velike edicije Hrvatske narodne pjesme Matice hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

U radu je prikazano usmeno pjesništvo s porječja rijeke Krke koje

se nalazi na stranicama knjiga glasovite edicije Hrvatske narodne pjesme Matice hrvatske. Edicija ima deset knjiga, priređivanih i tiskanih u vremenu od 1896. do 1942. godine. Pjesnički tekstovi su birani iz bogatog fonda rukopisanih zbirki koje je Matica prikupila sa svih hrvatskih područja. U tom vremenu nije bilo šireg i sustavnijeg sabiranja usmenog stvaralaštva na terenu Pokrčja. Ipak se relativno

lijep broj usmenih pjesničkih umotvora našao u Matičnim knjigama zahvaljujući ponajviše Nikoli Tommaseu i Mihovilu Pavlinoviću, u čijim se vrijednim rukopisnim zbirkama, koje donose građu sa šireg područja Dalmacije, nalaze i zapisi sa šibenskog primorskog i zagorskog područja. Ti, pokrčki tekstovi nisu brojni, ali su najvećim dijelom uspjela pjesnička ostvarenja.

usmeno pjesništvo; porječje Krke; edicija Hrvatske narodne pjesme; rukopisne zbirke; Matica hrvatskaAutor: Ivan Mimica -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados