Povijest regulacije rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspektiReportar como inadecuado
Povijest regulacije rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspekti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Academic annual TITIUS : anals of interdisciplinary research in the Krka river basin, Vol.2 No.2 May 2010. -

Zbog velike oscilacije vodostaja Krke i njezinih pritoka kao i brdskog

karaktera njezinih izvorišnih krakova, gospodarska valorizacija područja oko same rijeke, osobito u gornjem toku, bila je stoljećima vrlo ograničena. Pretjerana vlažnost i plavljenje zimi smjenjivalo se s redovitom oskudicom vode ljeti. Zbog takvih nepovoljnih hidroloških odnosa, stalno se nametala potreba regulacije gornjeg toka Krke i njezinih pritoka kao i melioracija plodnih površina u području krških polja koje su je okruživale. Suprotno tome, donji tok Krke, karakteriziran brojnim slapištima, zbog stalnog rasta sedrenih barijera u vrijeme niskih vodostaja ljeti, patio je od kroničnog nedostatka vode te stalnog ujezerivanja uzrokovanog slabim protokom vode, što je gospodarski bilo jednako pogubno kao i višak vode u gornjim tokovima rijeke.

Na temelju arhivskih izvora, autorica daje prikaz najstarijih hidroregulacijskih zahvata na rijeci Krki koji su imali za cilj poboljšati iskoristivost obradivih površina oko rijeke Krke kao i iskorištavanje rijeke same, osobito njezinih hidropotencijala za pokretanje brojnih mlinica koje su činile važan dio gospodarske osnove Pokrčja. Ambivalencija izražena u odnosu prema izvornoj ambijenalnosti

rijeke s jedne strane i potrebe njezina „ukroćivanja- s druge strane, koja i danas predstavlja jednu od temeljnih nedoumica gospodarenja rijekama, jasno se ogleda i u najstarijim zapisima koji se bave pitanjem njezine regulacije.

rijeka Krka; krš; povijest hidroregulacija; melioracija 18.-20. stoljeće; ekohisitorijaAutor: Mirela Slukan-Altić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados