UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE Myodes glareolus I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA Apodemus flavicollis NA PODRUČJU BOSNEReportar como inadecuado
UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE Myodes glareolus I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA Apodemus flavicollis NA PODRUČJU BOSNE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.137 No.9-10 October 2013. -

Utvrđivanje utjecaja stanišnih elemenata na prisutnost šumske voluharice i žutogrlog šumskog miša provedeno je u Bosni na tri lokaliteta Bitovnja, Zvijezda i Igman u šumama bukve, jele i smreke. U svrhu definiranja uvjeta staništa, na svakoj plohi minimalnog kvadrata procjenjivani su i mjereni sljedeći parametri: prekrivenost zemljišta krošnjama stabala, ekspozicija, mikroreljef, prisutnost vode, drvnih ostataka, starost drvnih ostataka i prekrivenost zemljišta vegetacijom. Dobivenim rezultatima utvrđen je utjecaj navedenih stanišnih parametara na prisutnost šumske voluharice Myodes glareolus i žutogrlog šumskog miša Apodemus falvicollis. Omjer smjese vrsta drveća, ponajprije veća prisutnost listača, kao i sama strukturna izgrađenost sastojine, utječu na povećanu prisutnost sitnih glodavaca. Manje vrijednosti veličine prekrivenosti zemljišta krošnjama stabala omogućavaju značajniju prisutnost šumske voluharice, dok staništa čije su vrijednosti ovog parametra veće, više pogoduju za nastanjivanje žutogrlog šumskog miša. Razvijen sloj prizemne vegetacije i grmlja kao što je Rubus sp., ima pozitivan utjecaj na prisutnost M. glareolus. Šumska voluharica bila je prisutnija na dijelovima sastojine koje su južno i istočno eksponirane u odnosu na druge strane. Količina drvnih ostataka u sastojini kao neophodan zaklon od prirodnih neprijatelja i mjesto na kojemu nalaze hranu, imala je važan utjecaj za prisutnost sitnih glodavaca na svim lokalitetima istraživanja.

šumska voluharica; Myodes glareolus; žutogrli šumski miš; Apodemus flavicollis; faktori staništa; brojnost; bukva; jela; smreka; šuma; staništeAutor: Osman Mujezinović - ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Josip Margaletić - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados