Usmjerenost kondicionala i uspješnost zaključivanjaReportar como inadecuado
Usmjerenost kondicionala i uspješnost zaključivanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary psychology, Vol.16 No.1 July 2013. -

Ljudsko zaključivanje s kondicionalnim zaključcima tipa Ako antecedens, onda konsekvens jedan su od glavnih problema u psihologiji deduktivnog zaključivanja, jer rješavači pokazuju brojne pristranosti izvođenju zaključaka. To je ujedno i jedan od razloga za postojanje više teorija koje objašnjavaju fenomene zaključivanja s kondicionalima. Dominantna teorija je teorija mentalnih modela, koja tumači razlike u uspješnosti izvođenja modus ponens MP i modus tolens MT zaključaka brojem mentalnih modela koje je potrebno konstruirati. Prema toj teoriji MP su jednomodelni zaključci i stoga lakši i brži od MT zaključaka, koji su tromodelni ili barem dvomodelni. Međutim, pokazalo se da, osim broja mentalnih modela, na uspješnost zaključaka utječe i usmjerenost kondicionala. Manipulacijom MP i MT zaključcima, kao i negacijom antecedensa NA i afirmacijom konsekvensa AK, Valerjev 2006 je pokazao kako smjer zaključivanja od antecendensa prema konsekvensu, ili obrnuto utječe na vrijeme odgovora. U ovom istraživanju ispitivao se utjecaj drugih usmjerenosti koje kondicionali mogu sadržavati: sintaktičke usmjerenosti koja ovisi kojim redom su antecedens i konsekvens postavljeni u kondicionalnoj rečenici, kao i semantičke usmjerenosti koja koristi termine -lijevo- i -desno- koji se pojavljuju uz antecedens ili konsekvens i to na lijevoj ili desnoj strani kondicionala. Proveden je trofaktorski 2 × 2 × 2 eksperiment na skupini studenata psihologije u kojem se manipuliralo vrstom zaključka, sintaktičkom te semantičkom usmjerenošću. Kao mjere

uspješnosti mjereni su točnost odgovora i vrijeme odgovora. Efekt tipa zaključka je očekivano pokazao znatnu prednost MP pred MT zaključcima u obje mjere efikasnosti.Sintaktička usmjerenost pokazala je značajan efekt na MP kao i na MT zaključcima. U

MP situacijama standardni kondicionali su verificirani brže, dok je u MT situacijama vrijedio obrnuti slučaj – obrnuti kondicionali su verificirani brže. Čini se da način na koji je kondicional reprezentiran utječe različito na procese rasuđivanja, ovisno o tome je li riječ o MP ili MT zaključku.

dedukcija; rasuđivanje; kondicionali; mentalni modeli; usmjerenost kondicionalaAutor: Pavle Valerjev - orcid.org-0000-0002-6138-2650 ; Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska Igor Bajšanski - ;

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados