Privrženost djece u dobi od 5 do 7 godina i osobine ličnosti majkiReportar como inadecuado
Privrženost djece u dobi od 5 do 7 godina i osobine ličnosti majki - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary psychology, Vol.16 No.1 July 2013. -

Cilj rada bio je utvrditi razlikuju li se majke sigurno i nesigurno privržene djece s obzirom na osobine ličnosti. U ispitivanju je sudjelovalo 80 djece u dobi od 5 do 7 godina i njihove majke. Primijenjene su: Tehnika za procjenu vrste privrženosti djece

dobi od 5 do 7 godina Manchester Child Attachment Story Task – MCAST, Green, Stanley i Goldwyn, 2000 i Revidirani NEO inventar ličnosti NEO Personality Inventory-Revised, Costa i McCrae, 2005. MCAST polustrukturirana je tehnika za procjenu privrženosti u kojoj se koristi igra lutkama, a sastoji se od 5 priča koje dijete treba završiti.

Dobiveni rezultati pokazuju da s obzirom na osobine ličnosti, majke sigurno privržene djece imaju više rezultate na ljestvicama ekstraverzije i ugodnosti u odnosu na majke nesigurno privržene djece. Na podljestvicama ljestvice ekstraverzije toplina, druželjubivost, asertivnost i aktivnost majke sigurno privržene djece imaju statistički značajno više rezultate od majki nesigurno privržene djece. Na podljestvicama ljestvice ugodnosti pomirljivost i blagost majke sigurno privržene djece imaju statistički značajno više rezultate od majki nesigurno privržene djece. S obzirom na druge ispitivane osobine ličnosti iz modela Velikih pet neuroticizam, otvorenost i savjesnost nije se pokazala statistički značajna razlika između majki sigurno i majki nesigurno privržene djece.

privrženost: predškolska dob; majke; osobine ličnosti; model Velikih petAutor: Lara Cakić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska Ljubica Marjanovič-Umek - ; Filozofski fa

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados