Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod PuleReportar como inadecuado
Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod Pule - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.106 No.1 November 2013. -

Članak donosi rezultate analiza nalaza iz epigravetijenskih

stratigrafskih jedinica Šandalje II kod Pule. Na temelju litičkog

materijala analizirani su proizvodni postupci, tipologija alatki,

petrografski sastav uzoraka i porijeklo sirovine. Koštane rukotvorine također su tipološki razvrstane. Uočene su razlike u

tipologiji litičkih alatki između pojedinih razina epigravetijena.

Usporedba s ostalim nalazištima omogućila je sagledavanje

rezultata u okviru jadranskog konteksta.

litička industrija; koštana industrija; osobni ornamenti; epigravetijen; Šandalja II; Istra; HrvatskaAutor: Ivor Karavanić - Nikola Vukosavljević - Rajna Šošić Klindžić - Dražen Kurtanjek - Jožica Zupanić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados