Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćamaReportar como inadecuado
Problemi mentalnog zdravlja i objektivni pokazatelji kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.49 No.Supplement November 2013. -

U dosadašnjim istraživanjima u našoj zemlji u području intelektualnih teškoća do sada nije izučavana povezanost problema mentalnog zdravlja i kvalitete života osim na izoliranim uzorcima. Stoga su u ovom radu prikazani rezultati istraživanja čiji su ciljevi bili: ispitati objektivne pokazatelje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama obzirom na uvjete njihovog smještaja te njihovu povezanost s pojavom psihičkih teškoća i problema u ponašanju. Istraživanje je provedeno na dva uzorka ispitanika: 1. uzorak odraslih osoba s intelektualnim teškoćama starijih od 21 godine smještenih u obitelji N=90 i 2. uzorak odraslih osoba s intelektualnim teškoćama starijih od 21 godine smještenih u instituciji N=93, izjednačenih po spolu, stupnju intelektualnih teškoća i dobi. Primjenjena su tri mjerna instrumenta: Skala za razvojno psihijatrijsku dijagnostiku SRPD, Došen, 1996, AAMD - Skala adaptivnog ponašanja II dio Nihira i sur., 1977, prema Igrić, Fulgosi-Masnjak, 1991, Skala procjene objektivnih indikatora kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama Teodorović, Bratković, Škrinjar, Kraljević, 1997, prema Bratković, 2002. Obrada rezultata izvršena je metodama faktorske analize, robustne diskriminativne analize i kvazikanoničke korelacijske analize, a izračunata su i mjerna svojstva mjernih instrumenata. Pokazalo se da je kvaliteta života ispitanika koji žive u obitelji statistički značajno bolja, unatoč činjenici da ipak postoje neki aspekti kvalitete života koji su bolji u instituciji. Također je ustanovljeno da se kvaliteta života značajno razlikuje ovisno o težini intelektualnih teškoća prisutnih kod ispitanika, neovisno tome žive li u obitelji ili instituciji. Povezanost kvalitete života i pojave psihičkih poteškoća i poremećaja u ponašanju i kod ispitanika u obitelji i onih smještenih u instituciju je statistički značajna, što znači da i u obitelji i u instituciji postoje zaštitni i rizični faktori vezani uz kvalitetu života koji utječu na mentalno zdravlje ispitanika.

mentalno zdravlje; kvaliteta života; intelektualne teškoćeAutor: Milivoj Kramarić - ; Zavod za hitnu i preventivnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zag

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados