Minimalno invazivni u usporedbi sa standardnim pristupom za ugradnju totalne endoproteze koljenaReportar como inadecuado
Minimalno invazivni u usporedbi sa standardnim pristupom za ugradnju totalne endoproteze koljena - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.49 No.3 September 2013. -

Cilj: Usporedbom kliničkih rezultata dviju skupina bolesnika koji su zbog artroze koljena

operativno liječeni ugradnjom totalne endoproteze koljena TPK istražiti utjecaj korištenja

minimalno invazivnog, subvastus pristupa sa standardnim, medijalnim parapatelarnim pristupom

na funkcionalni ishod operativnog zahvata. Metode: Tijekom 2012. godine proveli smo

prospektivnu, randomiziranu studiju na 60 bolesnika kojima je bila indicirana ugradnja TPK-a.

Bolesnici su slučajnim odabirom podijeljeni na eksperimentalnu skupinu od 30 bolesnika kod

kojih smo pri ugradnji TPK-a koristili minimalno invazivni subvastus pristup SV skupina, dok

je kontrolnu skupinu činilo 30 bolesnika kod kojih smo pri ugradnji TPK-a koristili standardni,

medijalni parapatelarni pristup STD skupina. Ispitivani su vrijeme trajanja operacije, perioperativni

gubitak krvi, Knee Society Score, Up and Go test, vizualno-analogna skala VAS bola te

je u frontalnoj i sagitalnoj ravnini mjereno pozicioniranje femoralne i tibijalne komponente

endoproteze. Uspoređivana je i učestalost ranih postoperativnih komplikacija zahvata. Mjerenja

su vršena dan pred zahvat, a potom 12. dana te 12 tjedana po zahvatu. Rezultati: Rani rezultati

usporedbe korištenja subvastus pristupa u odnosu na standardni medijalni parapatelarni

pristup pri ugradnji TPK-a pokazuju bolje rezultate u smislu ranijeg postizanja aktivne

ekstenzije te mogućnosti bolje fleksije koljena kod subvastus pristupa 12. dana te 12 tjedana

po zahvatu. Također je uočeno poboljšanje rezultata Knee Society Scorea i Up and Go testa u

SV skupini. U SV skupini bilo je potrebno učiniti statistički značajno manje lateralnih opuštanja

patele u odnosu na STD skupinu. Nismo našli statistički značajnu razliku između skupina u smislu

postoperativnog bola, trajanja operacije, gubitka krvi te pozicioniranja implantata, niti je

primijećena statistički značajna razlika učestalosti postoperativnih komplikacija rabljena je razina

značajnosti od 5 %. Zaključak: Korištenje subvastus pristupa predstavlja dobru alternativu

standardnom pristupu pri usporedbi ranih rezultata operativnog liječenja artroze koljena

totalnom endoprotezom.

endoproteza koljena; minimalno invazivni; pristupAutor: Tomislav Prpić - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Branko Šestan - ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Dušan Rubinić

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados