Rani oporavak bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka minimalno invazivnim i klasičnim kirurškim pristupom; preliminarni rezultatiReportar como inadecuado
Rani oporavak bolesnika nakon ugradnje totalne endoproteze kuka minimalno invazivnim i klasičnim kirurškim pristupom; preliminarni rezultati - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.49 No.3 September 2013. -

Uvod: Minimalno invazivni pristupi ugradnje totalne endoproteze MIS kuka stvorili

su značajan interes u bolesnika i liječnika. Pretpostavka je da se MIS pristupima skraćuje postoperativni

funkcionalni oporavak zbog smanjenog oštećenja mišića. Ovo istraživanje procjenjuje

funkcionalni klinički oporavak kod bolesnika kod kojih je ugrađena totalna endoproteza

kuka MIS anterolateralnim pristupom i klasičnim lateralnim pristupom. Ispitanici i metode: U

dvije skupine od po 64 bolesnika analizirana je fleksibilnost operiranog kuka, vizualno-analogna

skala VAS bola, jakost abdukcije i brzina hoda na 50 metara. Preoperativno nije bilo razlike

među skupinama. Rezultati: Razlike u pokazateljima postoperativnog funkcionalnog oporavka

nađene su u jakosti abdukcije nakon sedam dana i tri mjeseca u korist MIS skupine

bolesnika 7. dan P < 0,001; nakon 3 mjeseca P < 0,001 i brzine hoda na 50 metara samo nakon

3 mjeseca 7. dan P = 0,509; nakon 3 mjeseca P < 0,001. Bolesnici operirani MIS metodom

imali su bolju fleksibilnost u kuku i to za pasivnu i aktivnu fleksiju P < 0,001 7. dan i nakon

3 mjeseca te su nakon 3 mjeseca osjećali manje bolova P = 0,205 nakon 7. dana i

P < 0,001 nakon 3 mjeseca. Zaključak: Rani oporavak u skupini bolesnika operiranih MIS metodom

bio je brži nego u skupini bolesnika operiranih klasičnim pristupom. Na osnovi ranih

rezultata možemo preporučiti MIS pristup kao standard pri ugradnji totalne endoproteze kuka,

no potrebno je dulje razdoblje praćenja kako bi se mogli donijeti konačni zaključci.

funkcionalni oporavak; minimalno invazivna kirurgija; totalna endoproteza kukaAutor: Tomislav Mađarević - orcid.org-0000-0002-4719-3191 ; Klinika za ortopediju Lovran, Lovran Anton Tudor - ; Klinika za ortopediju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados