Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenataReport as inadecuate
Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.15 No.Sp.Ed.2 August 2013. -

U ovoj studiji autori istražuju utjecaj komponenata samoregulacijske uspješnosti učenika i studenata na njihove pozitivne i negativne emocije o školi i škol¬skom učenju. Uzorkom je obuhvaćeno 366 srednjoškolaca i 535 studenata. Rezultati pokazuju da izazov i pro¬dukcijsko učenje predodređuju 44% varijance u pozitivnim osjećanjima, a da su autonomija, interaktivno ili kooperativno učenje te samostalno donošenje odluka multiplom regresijom odbačene varijable kao predik¬tori pozitivnih emocija. Kada su u hijerarhijskom regresijskom modelu kao medijator uvedene negativne emocije, pokazalo se da one neznatno smanjuju prediktore pozitivnih emocija, ali da bitno ne mijenjaju uspostavljeni odnos. Na isti način ponaša se model u kojem je multiplom regresijom testiran utjecaj negativnih kompone¬nti samoregulacijske uspješnosti na negativne emocije. Averzija, reprodukcijsko učenje i izvršava¬nje odluka nastavnika predodređuju negativne emocije, ali objašnjavaju samo 10% vari¬jance, pri čemu pozitivne emocije kao medijacijska varijabla ne mijenjaju model.

izazov; negativne emo¬ci¬je; pozitivne emocije; produkcijsko učenje; samoregulacijska uspješnostAuthor: Nenad Suzic - ; Faculty of Philosophy University of Banja Luka Tanja Stanković-Janković - ; Faculty of Philosophy University of

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents