Određivanje rizika realizacije aktivnosti u projektnom planuReport as inadecuate
Određivanje rizika realizacije aktivnosti u projektnom planu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.20 No.4 August 2013. -

U radu se iznose rezultati teorijsko-eksperimentalnih istraživanja kvantifikacije superponiranog protočnog vremena dva lokalno-autonomna toka u mreži na bazi Klarkovih jednadžbi. Računarsko rješavanje ove osnovne varijante općeg modela protoka kroz mrežu izvodi se postupcima numeričke simulacije Monte-Karlo dopunjene metodom okvira. Numerički eksperiment realiziran je putem programa Mathcad Professional.

matematički model; simulacija; projektni planAuthor: Dusko Letic - ; Technical Faculty -Mihajlo Pupin-, University of Novi Sad, Đure Đakovića bb, 23000 Zrenjanin, Serbia Branko Da

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents