PLUĆNA FUNKCIJA RUKOMETAŠA RAZLIčITIH DOBNIH KATEGORIJAReportar como inadecuado
PLUĆNA FUNKCIJA RUKOMETAŠA RAZLIčITIH DOBNIH KATEGORIJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian sports medicine journal, Vol.28 No.1 July 2013. -

Istraživanje je provedeno sa ciljem definiranja

pluæne funkcije rukometaša različitih dobnih kategorija te

utvrðivanja razlika izmeðu grupa ukoliko one postoje.

Na uzorku od 85 rukometaša, 35 seniora , 29 juniora i

21 kadeta, procijenjeni su sljedeći spirometrijski

parametri: VC, FEV1, MEF50, MEF25, PEF.

Ispitanicima je zabilježena kronološka dob, status

izloženosti duhanskom dimu te izmjerena tjelesna visina i

tjelesna težina. T-testom za nezavisne uzorke utvrðene su

razlike u spirometrijskim i antropometrijskim

parametrima.

Antropometrijske razlike izmeðu ispitnih grupa su

značajne i definirane strukturom rukometne igre u

različitim dobnim kategorijama. Vitalni kapacitet

značajno je veći kod seniora nego kod juniora i kadeta. U

varijablama FEV1 i PEF, koje su u visokoj korelaciji,

znaèajno bolje rezultate postižu juniori od ostalih. Razlike

izmeðu seniora i kadeta nisu značajne i objašnjene su

nešto lošijom treniranosti seniorskih ispitanika u

anaerobnoj energetskoj komponenti. Varijable za

procjenu malih dišnih putova pokazale su značajno lošije

rezultate seniorskih ispitanika u odnosu na kadete i

juniore. Studentovim t-testom je utvrðeno da su seniorski

ispitanici značajno izloženiji duhanskom dimu i da on

upravo u varijablama MEF50 i MEF25 ima najveći

negativni učinak.

Razlike u plučnoj funkciji izmeðu različitih dobnih

kategorija rukometaša postoje a uvjetovane strukturom

sporta, antropometrijskim specifičnostima, načinom

treniranja ali i životnim stilom.

antropometrijske karakteristike; plućna funkcija; rukomet,spirometrijaAutor: Nikola Foretić - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu Ognjen Uljević - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Spli

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados