Pax kantiana i Hegelova kritika - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996.Reportar como inadecuado
Pax kantiana i Hegelova kritika - Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.33 No.4 October 1996. -

Kantov nacrt -vječnog mira- utemeljuje umno-ljudsko pravo koje u liku međunarodnog prava obuhvaća sve države. Međutim, trajna međunarodna pravna sigurnost i mir pretpostavljaju da je unutarnje uređenje država također utemeljeno na ustavno-pravnim i republikanskim načelima. Iako jasno uviđa poteškoće i proturječja svjetskog saveza država, Kant ipak postulira ideal svjetskog saveza republikanskih država, jer on odgovara općem stremljenju prirode, moralnoj svijesti i, konačno, taj savez jamči relativnu miroljubivu koegzistenciju država, zasnovanu na međunarodno-pravnim načelima. Hegela se često nepromišljeno optuživalo da je apologet rata, dok je on jedino uviđao, s obzirom na činjenicu suverene nacionalne države, neminovnost međudržavnih konflikata, pa i vojnih. Njegovo osporavanje Kantovog ideala saveza država temelji se na spoznaji neostvarivosti nadnacionalnog prava, a koje bi trebalo biti nadređeno apsolutnoj suverenosti države i, štoviše, nadgledati i ograničavati njezine parcijalne interese.Autor: Goran Gretić - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados