Optimiranje sastava supstrata za dobivanje arome sira trapistaReportar como inadecuado
Optimiranje sastava supstrata za dobivanje arome sira trapista - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.37 No.8 August 1987. -

Rad prikazuje mogućnost razvoja arome sira trapista na supstratima koji su formulirani kao model-sistemi i optimirani na temelju prethodnih istraživanja tako, da osiguravaju maksimalnu aktivnost startera. Šest varijanti sastava načinjeno je na temelju kazeina u prahu, mlijeka u prahu, ultrafiltracijom ugušćenog mlijeka, maslaca i vode. Sve smjese, obogaćene oligo i mikroelementima i vitaminima, podvrgnute su nakon homogenizacije i sterilizacije fermentaciji s dva startera za industrijsku proizvodnju trapista. Aroma razvijena na pojedinim model-sistem,im,a, pod utjecajem oba startera, analizirana je headspace metodom plinske kromatografije, a kromatografski profili arome, uz usporedbu efikasnosti startera, statistički su obrađeni.

sir; trapist; sastav supstrata; aromaAutor: Jovica Hardi - ; Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados