Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljećaReportar como inadecuado
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.51-1 May 2013. -

Analizom poslovnih knjiga Hospitala milosrđa i usporedbom sa sličnim procesima u europskim zemljama razmatra se kontekst postanka i djelovanja prvog dubrovačkog rodilišta koje je nastalo kao rezultat specifične socijalne politike Dubrovačke Republike. Iako izvori većinom skrivaju identitet rodilja, analiziran je svakodnevni ritam njihova prihvata, poroda i otpusta. Značajan dio socijalne i medicinske skrbi za rodilje u nahodištu činio je posao primalja.

porod; nahodište; rodilište; primalje; nevjenčane trudnice; Dubro vačka Republika; 18. stoljećeAutor: Rina Kralj-Brassard - orcid.org-0000-0003-0312-6875 Kristina Puljizević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados