STRUKTURA PLANIRANJA INFORMATIČKOG PROJEKTA KIBISReportar como inadecuado
STRUKTURA PLANIRANJA INFORMATIČKOG PROJEKTA KIBIS - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.1 No.1 May 2013. -

Poimanju uspješnosti projekta pristupa se na različite načine, iako je najčešći kriterij upravo realizacija projekta u okviru planiranog vremena, troškova i kvalitete obuhvata. U posljednje vrijeme autori izdvajaju kao ključan kriterij zadovoljstvo kupca. Mnogi istraživači ističu da se uspjeh projekta može promatrati iz različitih perspektiva interesnih skupina, te je neuspjeh projekta određen njihovom percepcijom. Neovisno o odabiru kriterija, u fazi planiranja osiguravaju se preduvjeti za uspješnu implementaciju projekta. Specifičnosti planiranja projekta prikazana su na primjeru projekta KIBIS koji se odnosi na informatizaciju Klinike za ortopediju Lovran s ciljem potpore učinkovitom zdravstvenom zbrinjavanju bolesnika, bolje organizacije bolničkih procesa i osoblja, smanjenja utrošaka sredstava i vremena, djelotvornijeg planiranja i upravljanja te osiguranja svih potrebnih informacija. Svrha ovog rada jest istraživanjem i analizom ključnih značajki planiranja projekta KIBIS identificirati nedostatke i istaknuti segmente koji su usklađeni s prethodnim spoznajama te uočiti probleme koji su specifični za informatičke projekte. Ciljevi istraživanja jesu: utvrditi karakteristike dobro postavljenih ciljeva projekta, istaknuti potrebu za intenzivnom komunikacijom prilikom definiranja zahtjeva projekta, izdvojiti ključne pretpostavke i ograničenja karakteristična za informatičke projekte, odrediti razinu detaljnosti u definiranju obuhvata projekta, identificirati način alokacije ljudskih resursa projektnim aktivnostima te definirati elemente koji čine budžet. Rezultati analize strukture planiranja projekta KIBIS upućuju na temeljito i sveobuhvatno planiranje koje je pretpostavka uspješne provedbe projekta, iako se prema tradicionalnim mjerilima uspješnosti ovaj projekt može smatrati neuspješnim, budući da su u implementaciji projekta premašeni očekivani troškovi. No s aspekta zadovoljstva klijenta i budućeg potencijala razvijenog informacijskog sustava projekt je ostvario uspjeh.

projekt; planiranje; kriteriji uspjehaAutor: Anita Stilin - orcid.org-0000-0002-7363-5694 ; Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka, Hrvatska Irina Vičić Katalinić

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados