EUROPEIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH U HRVATSKOJReportar como inadecuado
EUROPEIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Andragogy : journal of the Croatian Andragogy Society, Vol.16 No.1. 28 June 2012. -

Republika Hrvatska se na putu prema Europskoj Uniji našla

pod utjecajem zahtjeva i standarda uspostavljenih na razini te naddržavne organizacije. Između ostalog, pod utjecajem procesa europeizacije kao horizontalnog transfera i institucionalizacije pravila, načela i procedura isprva definiranih u odlukama EU-a pa ugrađenih u logiku domaćeg diskursa, identiteta i javnih politika se našla i politika obrazovanja odraslih. S obzirom na trajanje procesa pregovora sa Europskom Unijom 2005. – 2011. te početak promjena na planu osuvremenjivanja obrazovanja odraslih, zacrtane ciljeve, načela istaknuta u dokumentima Republike Hrvatske, izvore financiranja i izostanak drugih važnijih utjecaja može se reći da europeizacija postoji na određenom području obrazovanja odraslih institucionalizacija pravila, usvajanju zajedničkih načela, primjena pravila i načela u javnim politikama i ostalo. Međutim, postoje i područja koja nisu obuhvaćena povećanja zapošljivosti, konkurentnosti, mobilnosti, snažnije socijalne kohezije, ali ulazak

u EU i suradnja s drugim članicama bi trebali omogućiti ostvarenje ovih ciljeva. Razlog zbog kojeg dosad nisu bili ostvareni je prvenstvena koncentracija na usklađivanje pravnog okvira i uspostavu institucija, a manje na

implementaciju.

Europeizacija; obrazovanje odraslih; učenje; načela EUAutor: Nikola Baketa -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados