Nalaz dentalnog karijesa u eugnate i disgnate djece predškolske dobiReportar como inadecuado
Nalaz dentalnog karijesa u eugnate i disgnate djece predškolske dobi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.22 No.2 June 1988. -

Na uzorku od 232 djece iz 3 zagrebačka dječja vrtića istraživan je

utjecaj ortodontskih anomalija na frekvenciju karijesa kroz 3 godine. Dje­ca su pregledavana u razmacima od 12 mjeseci. Izvršeno je ukupno 599 pregleda 227 u eugnate i 322 u disgnate djece.

Rezultati istraživanja, prikazani odvojeno prema spolu i dobi, posebno za grupu eugnatih i disgnatih ispitanika, ukazali su na sljedeće:— nisu utvrđene signifikantne razlike u frekvenciji karijesa između eug­natih i disgnatih ispitanika u eugnatoj grupi karijes indeks je bio ne­znatno viši.— nisu utvrđene signifikantne razlike u frekvenciji karijesa između muš­kih i ženskih ispitanika karijes indeks je bio neznatno viši u mlađih muških, odnosno starijih ženskih ispitanika.— jedini relevantni faktor u porastu frekvencije karijesa bila je dob is­pitanika porastom dobi došlo je do osjetnog povećanja karijes frek­vencije u eugnatih i disgnatih ispitanika oba spola.

mliječna denticija; ortodontske anomalije; karijesAutor: Asja Miličić - ; Zavod za ortodonciju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Hrvatska Vesna Gaži-Čoklica - ; Zavod za ortodonciju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados