Promene retencione sile ceka intrakoronarnih sidara izazvane višestrukim razdvajanjem patrice i matriceReport as inadecuate
Promene retencione sile ceka intrakoronarnih sidara izazvane višestrukim razdvajanjem patrice i matrice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.23 No.2 June 1989. -

Retencioni elemenat bi trebalo da proizvodi silu koja bi bila u stanju da obezbedi sigurnu poziciju parcijalnoj protezi u osnovnom položaju, a da pri tome ne ošteti parodont retencionog zuba. Moglo bi se skoro generalno prihvatiti da retenciona sila ne bi trebalo da bude veća od 10 N, niti manja od 5 N. Cilj istraživanja je bio da se ispita veličina inicijalne sile i sila potrebnih za razdvajanej delova CEKA intrakoronarnih sidara do 50000 ciklusa. Rezultati su upoređivani sa navedenim granicama sile. Dobijeni rezultati ukazuju da je inicijalna sila iznad 10 N. Ove vrednosti opadaju tokom višestrukog razdvajanja, ali ne ispod vrednosti od 5 N.

CEKA intrakoronarno sidro; retencioni elemenat; retencioni zubAuthor: Miodrag M. Nastić - ; Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents