Utjecaj različitih priprema površine Ag-Pd konstrukcija Maryland mostova na dinamičku čvrstoću spoja metal-kompozitReportar como inadecuado
Utjecaj različitih priprema površine Ag-Pd konstrukcija Maryland mostova na dinamičku čvrstoću spoja metal-kompozit - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.29 No.1 March 1995. -

Svrha ovoga rada bila je istražiti utjecaj triju različitih priprema površine Ag-Pd legure Maryland mostova na dinamičku

čvrstoću spoja metal-kompozit. Istraživanje je objavljeno na 98 valjkastih uzoraka podijeljenih u tri skupine: pjeskareni, elektrokemijski nagrizeni i mrezasti. Mjerenje dinamičke izdržljivosti provedeno je u modificiranom Amslerovom visokofrekventnom pulzatoru. Opterećenja su vršena tU -lodinamički na uzdužnu os

uzorka u trajanju do 1,300.000 ciklusa. Najveću otpornost na dinamičko opterećenje pokazali su mrezasti uzorci, a najslabiju pjeskareni. U sve tri ispitane skupine pronađena je statistički značajna negativna korelacija između naprezanja Sigma g i broja

ciklusa.

Maryland most; spoj metal-kompozit; dinamička čvrstoćaAutor: Miroslav Miličević - ; Privatna stomatološka ordinacija Adnan Ćatović - ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados