Utjecaj prehrane i prehrambenih navika na karijesReport as inadecuate
Utjecaj prehrane i prehrambenih navika na karijes - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.29 No.1 March 1995. -

Prehrana, prehrambene navike i radna okolina dio su ekoloških faktora koji utječu na dentalno zdravlje. Da bi se dobio uvid u dentalni morbiditet i eventualne razlike u frekvenciji i proširenosti karijesa, izvršeno je epidemiološko ispitivanje. Pregledane su tri skupine radnika: 122 radnika kanditne industrije, 121 radnik mesne i 126 radnika metalne industrije. Rezultati su prikazani međunarodno utvrđenim parametrima registracije zdravstvenog stanja zubi: KEP, KIP, KIO i K1Z. Analizom podataka utvrđeno je da radnici u kanditnoj industriji imaju znatno veće vrijednosti navedenih parametara od ostalih dviju skupina ispitanika. U kanditnoj industriji KIP = 19,5 a

KIZ 64,0%; u mesnoj industriji KIP = 14,3% a KIZ 48,8%; u metalnoj

industriji KIP 11,8 a KIZ 38,3%. To se dovodi u vezu s prehrambenim navikama i radnom okolinom, a radnici u kanditnoj industriji svrstavaju se u rizičnu skupinu za dentalni morbiditet.

prehrana; prehrambene navike; karijesAuthor: Ljiljana Valentak - ; Dom zdravlja -Trešnjevka-, Zagreb, Hrvatska Dora Najžar-Fleger - ; Stomatološki fakultet Sveučilišta u

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents